Ing.Pavel Dobeš – geodetické práce

U Jezera 2034, 155 00 Praha 5, tel./fax: 235 514 367, mobil: 603 983 332, e-mail: geodet.dobes@seznam.cz, web: www.geodetickeprace.com


Rozdělení pozemku , dělení pozemku , scelování pozemku , parcelace pozemků

Rozdělení pozemku je proces, jehož výsledkem bude vymezení části, která bude využita na vlastní stavbu resp. převedena na jiného vlastníka apod. Parametry rozdělení jednoznačně definujete vy. Příkladem může být situace, kdy rodič daruje část pozemku svému potomkovi, aby mu umožnil postavit dům „na vlastním“. Je pochopitelné, že v tomto případě chce mít darující také celou věc ošetřenou a jednoznačně definovanou v katastru nemovitostí. Zadání pak může znít: „Chci z daného pozemku oddělit část podél stávajícího plotu v šířce 20 m anebo chci oddělit ze stávající výměry 1000 m2.

Před vlastním úkonem dělení ( nebo scelování) pozemků je nutné zažádat na stavebním úřadě o územní rozhodnutí  ( nebo souhlas) s dělením ( scelováním) pozemků . Vydané územní rozhodnutí ( souhlas) stavebního úřadu je totiž nezbytnou přílohou při vkladu do katastru nemovitostí . 

V případě, že se zároveň s rozdělením pozemku bude měnit i druh využití pozemku (např. z orné půdy bude zahrada), je potřeba přiložit souhlas ze změnou druhu pozemku. Ten vlastník získá opět na stavebním úřadě. 

Na základě Vašeho zadání  provedu zaměření v terénu. Výsledek měření je pro vás velmi důležitý. Bude mít formu tzv. geometrického plánu (GP).

Geometrický plán  má dvě části – výkaz výměr (textová část obsahující přehledy výměr pozemků před změnou a po ní) a grafická část, kdy je do zákresu pozemků, který odpovídá aktuálnímu stavu katastrální mapy, zanesena silnou čarou nová hranice. Geometrický plán  bude opatřen dvěma razítky. První, tzv. ověření, dává úředně oprávněný geodet a druhé, tzv. potvrzení, dává pracovník katastrálního úřadu. Ale pozor, obě razítka pouze značí, že veškerá dokumentace, související s geometrickým plánem, kterou geodet musí ze zákona na katastrální úřad odevzdat, je v souladu s právními předpisy. Vlastní změna není ještě na katastru zanesena a tento úkon je nyní na vás, jako na (budoucím) vlastníkovi pozemku. Geometrický plán  je pak přílohou k darovací/kupní smlouvě, spolu se kterou je na vaši žádost změna zanesena do katastru nemovitostí .

RYCHLÝ KONTAKT

Ing.Pavel Dobeš - geodetické práce 

 IČO 63949946

Pondělí až pátek 8:00 - 18:00
KANCELÁŘ - Praha 9 Kbely
                       Úlibická 1134/1d
Schůzky v kanceláři dopředu sjednávejte na tel : 603983332 !! 
 
email :dobesp@email.cz
           geodet.dobes@seznam.cz

mobil : 603 983 332


 

VÝZVA KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU = REVIZE KATASTRU

Dostali jste výzvu od katastrálního úřadu odstranit nesoulad v katastru nemovitostí ? Převážně se jedná o požadavek doměření stavby na vašem pozemku a zhotovení geometrického plánu . Pro objednání zaměření a zhotovení geometrického plánu volejte 603 983 332 nebo zde objednejte

Více na letáku ČUZK

Zpřesnění hranic

Předejděte sporům se sousedy!! - Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku!!

 

 

 
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
http://www.geodetickeprace.com studio spokojeného a zdravého bydlení - geodetické práce ve stavebnictví a katastru nemovitostí -