Ing.Pavel Dobeš – geodetické práce

U Jezera 2034, 155 00 Praha 5, tel./fax: 235 514 367, mobil: 603 983 332, e-mail: geodet.dobes@seznam.cz, web: www.geodetickeprace.com


INŽENÝRSKÁ  -  STAVEBNÍ GEODÉZIE

 • Mapové podklady - výškopisné  a polohopisné zaměření
 • Digitální katastrální mapy  
 • Zákres inženýrských sítí od správců do projektové dokumentace  
 • Zaměření výškových nepřístupných bodů staveb (např. střech, říms, štítů, oken, el.vedení  apod.)   
 • Zaměření uličních front pro projekty inž.sítí
 • Stavební zaměření - vyhotovení stavebních výkresů skutečného stavu objektů
 • Vytyčování montovaných i monolitických staveb
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby
 • Geodetické zaměření skutečného stavu stavby
 • Vytyčování a zaměřování skutečného provedení inženýrských sítí, liniových staveb a budov dle norem správců ( VAK - Pražské vodovody a kanalizace , Pražská plynárenská apod.) včetně podání dokumentace na Útvar rozvoje hlavního města Prahy (dříve IMIP)
 • Geodetické práce v investiční výstavbě - výkon funkce odpovědného geodeta
 • Výpočet kubatur hmot (násypy, výkopy, skládky)
 • Zaměření, výpočet výměr bytových a nebytových jednotek pro prohlášení vlastníků
 • Práce při projektové přípravě staveb
  • Zaměření skutečného stavu (polohopisná a výškopisná situace, stav inženýrských sítí)
  • mapové podklady pro projekty stavebních objektů, rekonstrukci a inženýrských sítí
  • Vytvoření vlastnické mapy a seznamu dotčených vlastníků
  • vyhledání inženýrských sítí detektorem a jejich následné zaměření
  • Měření podnikových areálů a následné vyhotovení základní mapy závodu a zajištění údržby této mapy
  • Zaměřování kolejišť a dopravních staveb
  • Zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.)
  • Měření a výpočty kubatur pro projekty terénních prací
 • Práce v průběhu stavby
  • Vytyčení obvodu staveniště
  • Vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí
  • Kontrolní měření stavebních objektů (činnosti hlavního geodeta investora, dodavatele)
 • Práce po dokončení stavby
  • Zaměření a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zpracování kompletní dokumentace pro předání na příslušné úřady a správce inženýrských sítí (dle přísl. technolog. směrnic)
  • Periodická měření posunů a deformací
  • Geometrický plán pro zápis do KN

Činnost odpovědného geodeta investora (úředně oprávněného zeměměřického inženýra)

 • Vybudování, zaměření a výpočet základní vytyčovací sítě staveb
 • Vytyčení hranic pozemku investora
 • Kontrolní měření při realizaci staveb investora
 • Přebírání a kontrola výsledků geodetických prací od dodavatelů staveb

Pasporty budov

Pasporty budov jsou zjednodušenými stavebními plány budov, které slouží obvykle jako součást dokumentace, předkládané stavebnímu úřadu při tzv. dodatečných kolaudacích nebo rekolaudacích

Tj. tehdy:

 • kdy je potřeba řešit legalizaci budovy, k níž se nedochovalo kolaudační rozhodnut
 • kdy se mění způsob využití budovy (např. při změně rekreační chaty na rodinný dům)

Pasporty mohou sloužit dalším profesím jako podklad pro zpracování revizních zpráv anebo samostatných součástí dokumentací rozvodů inženýrských sítí v budově.

Půdorysy jednotek

Půdorysy jednotek jsou přílohou prohlášení vlastníků v případech, kdy zakládají společenství vlastníků. Na základě půdorysů jsou pak definovány podíly vlastníků jednotek a z nich vyplývající další práva a povinnosti.

Půdorysy se zhotovují na základě měření, provedeného přímo v bytech, nebytových jednotkách a společných prostorách domů.

Dokumentace skutečného stavu staveb

Výsledným elaborátem této práce jsou plány stavebních částí budovy - stavební výkresy podle odpovídajících norem.

Podle potřeb objednatele elaborát obsahuje:

 • půdorysy
 • řezy
 • pohledy

Samozřejmostí je výsledek v digitálním tvaru nejčastěji užívaných CAD systémů (MicroStatioon - DGN, AutoCad - DWG, DXF) s možností dalších formátů dat.

V případě požadavku je možno vyhtotovit i 3D model budovy.

RYCHLÝ KONTAKT

Ing.Pavel Dobeš - geodetické práce 

 IČO 63949946

Pondělí až pátek 8:00 - 18:00
KANCELÁŘ - Praha 9 Kbely
                       Úlibická 1134/1d
Schůzky v kanceláři dopředu sjednávejte na tel : 603983332 !! 
 
email :dobesp@email.cz
           geodet.dobes@seznam.cz

mobil : 603 983 332


 

VÝZVA KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU = REVIZE KATASTRU

Dostali jste výzvu od katastrálního úřadu odstranit nesoulad v katastru nemovitostí ? Převážně se jedná o požadavek doměření stavby na vašem pozemku a zhotovení geometrického plánu . Pro objednání zaměření a zhotovení geometrického plánu volejte 603 983 332 nebo zde objednejte

Více na letáku ČUZK

Zpřesnění hranic

Předejděte sporům se sousedy!! - Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku!!

 

 

 
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
http://www.geodetickeprace.com studio spokojeného a zdravého bydlení - geodetické práce ve stavebnictví a katastru nemovitostí -