Ing.Pavel Dobeš – geodetické práce

U Jezera 2034, 155 00 Praha 5, tel./fax: 235 514 367, mobil: 603 983 332, e-mail: geodet.dobes@seznam.cz, web: www.geodetickeprace.com


 

Vytyčení hranice pozemku  nejčastěji potřebujete z důvodu :

 • stavby oplocení
 • osazení stavby do hranice pozemku
 • dodržení předepsaných odstupů stavby od vlastnických hranic
 • ověření průběhu stávajícího oplocení zaužívaných hranic - kontrolní vytyčení
 • obnovy parcel pozemkového katastru - zjednodušené evidence
 • pro účely koupě nebo prodeje nemovitosti
 • upřesnění skutečné výměry pozemku


        Pokud chcete jen ověřit průběh stávajícího oplocení zaužívaných vlastnických hranic mohu po zaměření vyhotovit porovnání zaužívaného stavu v terénu se snímkem katastrální mapy. Výstupem je kresba ze které jsou patrné naměřené rozdíly. Pokud jsou překročeny mezní odchylky je třeba vytyčit hranici s Vytyčovacím protokolem a sezváním dotčených vlastníků.

 Pro stanovení přesné ceny za vytyčení je nutné sdělit : název katastrálního území, parcelní číslo pozemku . Cena je závislá od rozsahu prací , délky vytyčované hranice , počtu vytyčovaných bodů a kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek . Slevy je možné poskytnout v případě dalších geodet.prací na pozemku např. zaměření výškopisu a polohopisu , vytyčení stavby , geometrického plánu  atd.

Vytyčení hranic probíhá ve více krocích:

 1. Příprava aktuálních a historických podkladů a informací o průběhu hranice z archivu katastrálního úřadu
 2. Zaměření identických bodů mezi skutečností a katastrální mapou.
 3. Transformace katastrální mapy na zaměřenou skutečnost.
 4. Doručení pozvánky k vytyčení všem dotčeným (sousedním) vlastníkům.
 5. Vytyčení hranic za účasti vlastníků.
 6. Zaslání dokumentace o vytyčení hranice všem dotčeným vlastníkům a předání dokumentace na katastrální pracoviště.


Vytyčením vlastnické hranice se nezakládají ani nemění právní vztahy k dotčeným pozemkům

Stabilizace vytyčených lomových bodů vytyčené hranice provádím trvalým způsobem - plastovými nebo kamennými hraničními mezníky , geohřeby atd. 

Zpřesnění hranic

PŘEDEJDĚTE SPORŮM SE SOUSEDY! NECHTE SI ZPŘESNIT HRANICE SVÉHO POZEMKU !

Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem území a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti obsahuje katastr nemovitostí údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s výrazně různou polohovou přesností. Na té závisí i míra spolehlivosti výsledku případného vytyčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry.
 

Dokud sousedé užívají pozemky ve vzájemné shodě, případná nižší přesnost údajů katastru nemovitostí o společné hranici jim nečiní praktické komplikace. V případě sporu o průběh hranice pozemku však mohou přesné údaje katastru významným způsobem přispět k urovnání sporu.

 

Co tedy dělat?


Nejprve je nutné si vyjasnit, jak přesné údaje o Vašem pozemku katastr nemovitostí aktuálně obsahuje. Pokud evidované údaje nejsou dostatečně spolehlivé, je třeba posoudit, zda je reálné se sousedy dosáhnout shody na průběh hranice. Pokud by zpřesnění mělo být realizováno v souvislosti s jinou změnou, například s dělením pozemku, informace o přesnosti údajů katastru o hranicích děleného pozemku a o možnosti a podmínkách jejich zpřesnění Vám může nejsnadněji poskytnout geodet - vyhotovitel geometrického plánu.
 

Jak zajistit vedení přesnějších údajů o pozemku v katastru nemovitostí?


Katastrální zákon umožňuje zapsat do katastru nemovitostí přesnější údaje o poloze takové stávající hranice pozemků, ne jejímž průběhu se vlastníci shodují, a zpřesnit v katastru evidované výměry pozemků. Zápis provede katastrální úřad (dnes se nazývají katastrální pracoviště) na podkladě ohlášení učiněného minimálně jedním z vlastníků, ohlášení musí být doloženo souhlasným prohlášením všech vlastníků dotčených pozemků. Neoddělitelnou součástí tohoto souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice musí být geometrický plán, ve kterém jsou souřadnice lomových bodů určeny s potřebnou přesností.

Postup při zpřesnění


Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma způsoby:

1. Pokud vlastníci mají označeny nesporné hranice pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky v lomových bodech), geodet (zeměměřič) přesnými údaji vyhotoví geometrický plán.
 
2. Pokud vlastníci polohu hranic neznají, geodet nejprve provede vytyčení, na jehož podkladě teprve může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Je-li zpřesňován lomový bod, který leží na styku hranic více pozemků (trojmezí, čtyřmezí atd.), souhlasné prohlášení musí učinit všichni vlastníci pozemků, kterým je tento bod společný.

 Nejvíce informací o zpřesnění vytyčené hranice je možné získat z informačního letáku

Informace o parcelách, listech vlastnictví

Informace z katastru nemovitostí lze jednoduše získat na stránkách ČÚZK: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

RYCHLÝ KONTAKT

Ing.Pavel Dobeš - geodetické práce 

 IČO 63949946

Pondělí až pátek 8:00 - 18:00
KANCELÁŘ - Praha 9 Kbely
                       Úlibická 1134/1d
Schůzky v kanceláři dopředu sjednávejte na tel : 603983332 !! 
 
email :dobesp@email.cz
           geodet.dobes@seznam.cz

mobil : 603 983 332


 

VÝZVA KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU = REVIZE KATASTRU

Dostali jste výzvu od katastrálního úřadu odstranit nesoulad v katastru nemovitostí ? Převážně se jedná o požadavek doměření stavby na vašem pozemku a zhotovení geometrického plánu . Pro objednání zaměření a zhotovení geometrického plánu volejte 603 983 332 nebo zde objednejte

Více na letáku ČUZK

Zpřesnění hranic

Předejděte sporům se sousedy!! - Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku!!

 

 

 
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
http://www.geodetickeprace.com studio spokojeného a zdravého bydlení - geodetické práce ve stavebnictví a katastru nemovitostí -