Ing.Pavel Dobeš – geodetické práce

U Jezera 2034, 155 00 Praha 5, tel./fax: 235 514 367, mobil: 603 983 332, e-mail: geodet.dobes@seznam.cz, web: www.geodetickeprace.com


Geometrické plány


 

Co je geometrický plán?

Geometrický plán je technický podklad pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a je vždy nedílnou součástí listin (např. kupní smlouvy, kolaudačního rozhodnutí, úvěrové smlouvy apod.), na jejichž základě se má provést zápis do katastru nemovitostí.

Pro každou grafickou změnu v katastru nemovitostí je tedy nutno doložit listinu a nedílnou součástí této listiny je geometrický plán. Rád Vám vyhotovím geometrický plán pro :

  • zaměření nové - dokončené stavby ke kolaudaci pro stavební úřad a k zápisu do katastru nemovitostí
  • zaměření přístavby - změny vnějšího obvodu budovy
  • liniové stavby (komunikace apod.)
  • rozdělení nebo parcelaci (výkupy ) pozemků
  • změnu hranice pozemku
  • vyznačení práva  věcného břemene ( např.inž.sítí , chůze, jízdy ,čerpání vody atd.)
  • obnovu parcel pozemkového katastru - doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
  • opravu chybných údajů v katastru nemovitostí

 

Postup a přílohy k podání návrhu na vklad

Formuláře pro podání návrhu na vklad

 

Geometrický plán
Geometrický plán je podkladem listin, podle kterých se do katastru nemovitostí zapisují veškeré nové právní skutečnosti o pozemcích. Geometrický plán je tedy podkladem pro zápis změn do katastru nemovitostí a jeho platnost není nijak omezena. K omezení dojde pouze v případě, že na dotčených parcelách dojde ke změně, která způsobí nesoulad mezi údaji uvedenými v katastru nemovitostí a mezi dosavadním stavem uvedeným ve výkazu výměr geometrického plánu. Geometrický plán geodet vyhotovuje vždy, když na části dojde pozemku ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do katastru nemovitostí.

S geometrickým plánem se nejčastěji setkáme (nejčastěji se vyhotovuje), pokud je třeba zaměřit rozestavěnou stavbu (zápis v katastru nemovitostí s cílem získat hypotéční úvěr či čerpat úvěr ze stavebního spoření), pokud je třeba zaměřit dokončenou budovu před kolaudací (platí pouze pro budovy pevně spojené se zemí, jejichž výměra činí alespoň 16 m2, přičemž na výměře nezáleží u přístavby ke stávající stavbě; v Praze se při kolaudaci navíc neobejdeme bez ´Potvrzení o předání geodetické dokumentace na Útvar rozvoje hlavního města Prahy ÚRHMP - dříve IMIP´), pokud je třeba rozdělit pozemek či změnit hranice pozemku (pokud pozemek rozdělujeme, neobejdeme se bez souhlasu příslušného stavebního úřadu), pokud zřizujeme věcné břemeno jen na část dotčeného pozemku a je třeba graficky znázornit jeho rozsah či doplňujeme-li pozemek ze zjednodušené evidence (doplňujeme tak do katastru nemovitostí pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, který dosud nebyl v katastrální mapě zobrazen) a nakonec i při změně vnějšího obvodu nemovitosti.

Geometrický plán graficky znázorňuje tvar dotčených nemovitostí jak před změnou, tak po jejím provedení. Každý geometrický plán musí být nakonec potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Katastrální úřad stvrdí skutečnost, že očíslování všech parcel je správné.

VĚCNÉ BŘEMENO
Věcné břemeno je v zásadě omezením vlastnických práv, které musí být smluvně ošetřené. Běžnou součástí věcného břemene jsou doživotní bydlení, vstup na pozemek kvůli jeho údržbě, využívání studny či inženýrských sítí (pokud se na někoho napojuji), ale i právo chůze po pozemku, vjezdu na svůj pozemek a podobně. Vždy rozhoduje druh a zároveň i rozsah věcného břemene. Přitom k zápisu práva věcného břemene do katastru nemovitostí potřebujeme potvrzený geometrický plán.

Jak rychle bude geometrický plán vypracován?
Rychlost vypracování geometrického plánu závisí hlavně na tom, jestli jsou k příslušnému katastrálnímu území k dispozici digitální či analogové mapové podklady. Pokud jsou podklady digitálních, může samotné zaměření zabrat 2 dny a dva dny i vypracování geometrického plánu. Do týdne je tedy k dispozici. Jsou-li podklady jen analogové, potřebuje geodet na zaměření i dva týdny, často ale i více. Navíc má i katastrální úřad pro vyřízení žádostí své zákonné lhůty.

 Geometrický plán - zaměření rodinných domů

 

 

 

 

 

 

 

RYCHLÝ KONTAKT

Ing.Pavel Dobeš - geodetické práce 

 IČO 63949946

Pondělí až pátek 8:00 - 18:00
KANCELÁŘ - Praha 9 Kbely
                       Úlibická 1134/1d
Schůzky v kanceláři dopředu sjednávejte na tel : 603983332 !! 
 
email :dobesp@email.cz
           geodet.dobes@seznam.cz

mobil : 603 983 332


 

VÝZVA KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU = REVIZE KATASTRU

Dostali jste výzvu od katastrálního úřadu odstranit nesoulad v katastru nemovitostí ? Převážně se jedná o požadavek doměření stavby na vašem pozemku a zhotovení geometrického plánu . Pro objednání zaměření a zhotovení geometrického plánu volejte 603 983 332 nebo zde objednejte

Více na letáku ČUZK

Zpřesnění hranic

Předejděte sporům se sousedy!! - Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku!!

 

 

 
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
http://www.geodetickeprace.com studio spokojeného a zdravého bydlení - geodetické práce ve stavebnictví a katastru nemovitostí -