Ing.Pavel Dobeš – geodetické práce

U Jezera 2034, 155 00 Praha 5, tel./fax: 235 514 367, mobil: 603 983 332, e-mail: geodet.dobes@seznam.cz, web: www.geodetickeprace.com


NABÍDKA GEODETICKÝCH SLUŽEB
Pokud víte přesně , co potřebujete, tak nás
kontaktujte, nebo využijte formulář poptávka nebo objednávka .

Pokud ještě přesně nevíte, tak zavolejte na tel : 603983332 a ihned rozebereme Váš záměr a potřeby, pro jaký účel potřebujete naše služby. Připravte si informace o číslech stavebních nebo pozemkových parcel a názvu katastrálního území nebo obce, kde se Váš záměr má uskutečnit . Na základě Vašich informací Vám navrhnu optimální řešení a postupy a také předložím cenovou nabídku. 

Pro usnadnění a orientaci při výběru té správné geodetické služby zvolte nabídku níže :

pro fyzické osoby - nabídka zde

pro projektanty a stavební firmy - nabídka zde

pro obce, úřady a instituce - nabídka zde

 

Geodetické služby pro fyzické osoby

Nejčastěji potřebujete  :


zpět na výběr služeb

Geodetický podklad pro projekt stavby

 • - výškopis a polohopis
 • - stavební výkresová dokumentace
 • - výškové zaměření sousedních staveb
 • - zapracování podkladů inženýrských sítí

Polohopis a výškopis - výškopisné  a polohopisné zaměření skutečného stavu pozemku , zakreslení vlastnických hranic , příp. zakreslení - zapracování stávajících inženýrských sítí dle informací od správců , příp. zaměření výškových bodů staveb např. pro napojení štítů střech , atyk atd.

Zaměření se provádí v závazném polohovém systému S-JTSK a výškovém Balt p.v

Stavební výkresová dokumentace  - pokud provádíte rekonstrukci , zaměříme a vyhotovíme stavební výkresovou dokumentaci stávajícího stavu objektu .

Tyto geodetické práce je vhodné koordinovat společně s požadavky projektanta - po předání kontaktu na Vašeho projektanta a na technických detailech se již domluvím bez Vaší přítomnosti. Veškeré výstupy budou zpracovány dle platných směrnic a v projektantem požadovaném formátu a tisku .

zpět na výběr služeb

Vytyčení  stavby

Vytyčení Vaší stavby - polohové a výškové osazení stavby do pozemku Vám odborně dle stavebního zákona provede jen a pouze autorizovaný - úředně oprávněný zeměměřický inženýr  ze schválené stavební prováděcí dokumentace stavby . Na základě vytyčení Vám  vystavím protokol o vytyčení stavby , který je jedním z nezbytných dokladů předávací dokumentace při kolaudaci . Některé stavební úřady podmiňují vydání stavebního povolení nejdříve vytyčení stavby a předání protokolu o vytyčení oprávněným geodetem . Vytyčením Vám garantuji správnost vytyčení ze schválené stavební dokumentace stavebním úřadem ,  garantuji dodržení odstupových vzdáleností od hranic pozemků a rozměrové parametry vytyčovaných staveb v rámci povolených odchylek . Vytyčené body stavby s velkou přesností zajistím na připravené stavební lavičky .

POZOR - JEN A POUZE ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÝ GEODET MÁ OPRÁVNĚNÍ K VYTYČENÍ VAŠÍ STAVBY 

Pokud vytyčení stavby necháte na amatérovi -zedníkovi nebo jiném rádoby "odborníkovi"  - RISKUJETE PROBLÉMY  . Jejich tvrzení, že geodeta tady nepotřebujete se Vám může vymstít hned vzápětí , když si Vaši "přející" sousedé nechají přeměřit odstupové vzdálenosti od společné hranice pozemku a stavební úřad Vám pozastaví stavbu , nebo se ozvou před dokončením a vy neskolaudujete , nebo za několik let si zjistí , že není v archivu stavebního úřadu protokol o vytyčení , protože se jim stavba zdá nějak blízko ...   

Pokud je umístění stavby určeno v projektové dokumentaci od hranic pozemku , doporučuje se před vytyčením stavby  provést také vytyčení hranic pozemku , aby se tak zabránilo nechtěnému zastavění sousedova pozemku nebo nedodržení předepsaných odstupových vzdáleností .

      K vytyčení běžné stavby potřebuji od Vás z projektové dokumentace  :

 •  situaci umístění stavby 
 •  kopii stavebního povolení nebo souhlasu
 •  výkres základů stavby
 •  výkres 1.n.p. a v případě podsklepení i tento výkres
 •  výkresy možno ofotit, okopírovat,oskenovat a poslat emailem , poštou , doručit osobně

UPOZORNĚNÍ - Velmi závažnou chybou prováděcí projektové dokumentace bývá chybějící údaj o výškovém osazení celé stavby do pozemku v závazném výškovém systému Balt p.v. - (Obvykle na plánu +-0=xxx,xx m ) Toto základní výškové umístění stavby by měl projektant před vytyčením stavby doplnit  !!!  

zpět na výběr služeb

Vytyčení hranic pozemku (katastru nemovitostí - KN , pozemkového katastru - PK)

nejčastěji potřebujete z důvodu :

 • stavby oplocení
 • osazení stavby do hranice pozemku
 • dodržení předepsaných odstupů stavby od vlastnických hranic
 • ověření průběhu stávajícího oplocení zaužívaných hranic - kontrolní vytyčení
 • obnovy parcel pozemkového katastru - zjednodušené evidence
 • pro účely koupě nebo prodeje nemovitosti


        Pokud chcete jen ověřit průběh stávajícího oplocení zaužívaných vlastnických hranic můžeme po zaměření vyhotovit porovnání zaužívaného stavu v terénu se snímkem katastrální mapy. Výstupem je kresba ze které jsou patrné naměřené rozdíly. Pokud jsou překročeny mezní odchylky je třeba vytyčit hranici s Vytyčovacím protokolem a sezváním dotčených vlastníků.

Orientační cena za vytyčení vlastnických hranic je od 3500 Kč včetně DPH. Pro stanovení přesné ceny za vytyčení je nutné sdělit : název katastrálního území, parcelní číslo pozemku . Cena je závislá od rozsahu prací , délky vytyčované hranice , počtu vytyčovaných bodů a kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek . Slevy je možné poskytnout v případě dalších geodet.prácí na pozemku např. zaměření výškopisu a polohopisu , vytyčení stavby , geometrického plánu  atd.

Postup prací: Po Vašem objednání  a nezbytné přípravě, zpočívající v obstarání aktuálních i historických podkladů z archívů katastrálního úřadu, jedu na lokalitu, kde provedu  zaměření stávajících zaužívaných hranic a identických bodů . Dle zákona obešlu dotčené vlastníky - Vaše sousedy doporučeným dopisem, minim. 5 dnů před vytyčením. V den předání vytyčení jedu na lokalitu, kde hranici vytyčím a v terénu Vám a příchozím sousedům současně s vytyčovacím protokolem a vytyčovacím náčrtem předám  . Vytyčovací protokol poté doplním o další doklady (výpočty a zápisníky), tak aby vytyčení splňovalo všechny náležitosti dané vyhláškou a veškerou dokumentaci odnesu na dané Katastrální pracoviště, Dotčeným vlastníkům , kteří ač vyzváni, se nedostavili, se zašle ověřený Vytyčovací protokol .

V případě , dojde-li k vzájemné shodě mezi všemi vlastníky v umístění (poloze) každého  jednotlivého lomového bodu tvořící vlastnickou hranici  , je možné realizovat tzv. upřesnění hranice , jehož nedílnou přílohou je :

1) Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků 

2) Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku .


Vytyčením vlastnické hranice se nezakládají ani nemění právní vztahy k dotčeným pozemkům

Stabilizace vytyčených lomových bodů vytyčené hranice provádím trvalým způsobem - plastovými nebo kamennými hraničními mezníky , geohřeby atd. 

zpět na výběr služeb

 

Geometrické plány

nejčastěji potřebujete z důvodu :

 • zaměření rozestavěné stavby (přístavby) pro čerpání hypotéky , úvěru
 • zaměření dokončené stavby (přístavby)  pro kolaudaci a zápis do katastru
 • rozdělení pozemku pro prodej , darování , pronájem atd.
 • změnu hranice pozemku
 • vymezení věcným břemenem (např. právo chůze, jízdy , čerpání vody , údržby inž.sítí atd.)
 • obnovy parcel pozemkového katastru ze zjednodušené evidencemapě
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • opravu chybných údajů v katastru nemovitost                                                                       vádí na základě
Geometrický plán (GP) je neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí atd.

Pro stanovení orientační ceny za zhotovení GP je nutné sdělit: název katastrálního území ,parcelní číslo pozemku a účel pro jaký GP potřebujete . Cena je závislá od rozsahu prací a připojení měření do souřadnicového katastrálního systému (S-JTSK) , složitosti zpracování dle typu a kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek . Ceny některých jednodušších GP začínají již  od 6 tis.Kč.  

Postup prací: Po objednání prací jedeme na danou lokalitu provést zaměření, na základě výsledků zaměření vyhotovíme GP a podáme na Katastrální úřad, kde nám potvrzují správnost jeho provedení. Na tento úkon má Katastrální úřad ze zákona 30 dnů . GP Vám předáme a teprve potom je třeba provést vklad do Katastru nemovitostí. GP s ostatními listinami a formulářem ( formuláře pro vklad na katastr)prpro daný úkon podáváte na příslušné Katastrální pracoviště. Vklad můžete provést vy jako majitel pozemku či stavby nebo zplnomocnit mě a já vklad provedu za Vás. 

 zpět na výběr služeb

Geodetické práce při koupi nebo prodeji pozemku

Kupujete pozemek nebo jinou nemovitost ? Nechte si kupovaný pozemek předem vytyčit . Předejdete tak problémům s hranicemi pozemků v budoucnu .

            Při koupi pozemku se stalo téměř již samozřejmostí oslovit realitní kancelář , která se Vám postará o vyhledání vhodného pozemku pro Váš záměr a následné všechny právní formality spojené s převodem pozemku Tím obvykle práce realitního makléře končí , dostane od Vás tučnou odměnu za zprostředkování prodeje a Vy se stáváte po zapsání na katastru nemovitostí  novými vlastníky . VLASTNÍKY NA PAPÍŘE . Teprve po té si řada z Vás začne vlastně uvědomovat , že koupili něco , co jim při obhlídce jen tak v dobrém případě s kopií staré katastrální mapy ukázal realitní makléř - tady ten starý plot , tam rozpadlou stavbu a za ní ten strom , kde původní vlastník říkal ,že jsou někde hranice....... A jsme u toho , kde jsou vlastně skutečně hranice pozemku ? Pozvete si na vytyčení geodeta , který Vám hranice vytyčí a při tom se zjistí , že skutečná užívací výměra v terénu neodpovídá té na listu vlastnictví . Geodet zpočítal 1900 m2 a vy máte napsáno na listu vlastnictví 2000 m2 . Kde je těch 100 m2 ? Geodet Vás poučí , že výměra uváděná na listu vlastnictví NENÍ ZÁVAZNÝM ÚDAJEM KATASTRU NEMOVITOSTÍ  !!! Lehce si zpočítáte , že jste zaplatitli původnímu majiteli navíc 200 000,- (100m2 x 2000,-/m2) Peníze už od původního majitele nedostanete - koupil jste pozemek na papíře bez předchozího vytyčení a upřesnění výměry .Přitom stačilo tak málo , nechat si geodetem (nejlépe ode mne) vytyčit hranici pozemku a vyčíslit skutečnou - užívanou výměru pozemku.

               Celková cena pozemku se počítá obvykle za 1 m2 , které máte uvedeny na listu vlastnictví ve výměře pozemku . Málokdo si ale uvědomí , že výměra právě Vašeho pozemku může být určena pouze orientačně výpočtem z mapy . Tyto výpočty se od reality skutečné užívací výměry často liší v řádech i stovek m2 !  Koupíte jak se říká zajíce v ..... , jen nějaký snímek mapy a výpis listu vlastnictví  na papíře a k tomu realitním makléřem v terénu vyslovená slova útěchy  " Tak tady někde asi to máte " , nebo si před koupí raději pozvete úředně oprávněného geodeta , který Vám odborně pozemek vytyčí , sdělí skutečnou - užívací výměru pozemku , řekne o problémových hraničních bodech Vašeho pozemku a navrhne zpřesnění hranice pozemku ?

               Součástí prací při vytyčení hranic pozemků je dle katastr.zákona přizvání všech sousedních vlastníků k vytyčené hranici . Teprve vyjádřením se k vytyčené hranici všech sousedních vlastníků se pozná , jestli se jedná o bezproblémovou nebo v horším případě spornou hranici , což Vám prodávající mohou zatajit . Navíc poznáte při jednání i své sousedy a tak při jakékoliv neshodě máte další argument o vyjednávání snížení ceny . Při vzájemné shodě všech na vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranici je vhodné přistoupit k úkonu zpřesnění hranice podepsáním tzv. souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků . Mimo těchto informací geodet při pátrání v archivu katastrálního úřadu může odhalit řadu nepříjemností , které realitní makléř nemá šanci odhalit . Jedná se např. o překryt vlastnických hranic - duplicitní zápis vlastnictví , chybně zpočítané body na hranicích pozemků apod. 

 Prodáváte pozemek nebo jinou nemovitost ?           

         Jste-li vlastník prodávaného pozemku (nemovitosti) , je velmi vhodné provést vytyčení hranice pozemku . Při následném prodeji předložíte zájemcům geodetickou dokumentaci o vytyčení hranice pozemku , která tvoří vytyčovací náčrt a vytyčovací protokol potvrzený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem . Předložení geodetické dokumentace o vytyčené hranici pozemku je znakem solidního jednání a poctivého obchodu .

             Mimo tuto dokumentaci mohu obstarat z katastrálního úřadu další nezbytnou dokumentaci potřebnou pro hladký převod -prodej nemovitostí . Jsou to především nabývací listiny k jednotlivým nemovitostem a snímek katastrální mapy .

PŘEDEJDĚTE SPORŮM SE SOUSEDY !

Při vytyčení hranic může současně dojít i k zpřesnění hranic. Pokud všichni dotčení vlastníci souhlasí s vytyčeným bodem, tak při podpisu SOUHLASNÉHO PROHLÁŠENÍ a vyhotovení GEOMETRICKÉHO PLÁNU VLASTNÍKY UPŘESNĚNÉ HRANICE dojde ke zpřesnění bodu. Bod je pak určen s nejvyšší možnou přesností mxy=0,14m. Nejvíce informací o zpřesnění vytyčené hranice je možné získat z informačního letáku

Informace o parcelách, listech vlastnictví

Informace z katastru nemovitostí lze jednoduše získat na stránkách ČÚZK: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

V případě zájmu o celý proces realizace převodu nemovitého majetku zajistím ve spolupráci se svými partnery další úkony - návrh kupní smlouvy , odhad nemovitostí atd . 

zpět na výběr služeb

 

Geodetické služby pro projekční a stavební firmy

Geodetická zaměření
- mapové podklady pro projektovou dokumentaci všech stupňů, libovolné CAD formáty

Příčné a podélné profily

- digitální modely terénu
- 3D modelování
- vizualizace 

Zaměření a tvorba stavebních dokumentací

- zejména historických objektů, ale i objektů a areálů s požadavkem na vysokou přesnost dokumentace

Geodetické práce na stavbách
- vytyčovací práce
- speciální práce inženýrské geodézie
- zajištění funkce odpovědného geodeta (ÚOZI)
- dokumentace skutečného provedení
- monitoring hotových staveb

Práce v katastru nemovitostí
- geometrické plány včetně řešení věcných břemen
- záborové elaboráty
- vytyčovací práce
- řešení problematiky pozemkových úprav

Dokumentace rozvodů inženýrských sítí
- komplexní geodetické služby spojené s pokládkou rozvodů, od vyhledání stávajících sítí a jejich zaměření pro projektovou dokumentaci po dokumentaci skutečného provedení stavby (DSP)
- zajištěna vazba na správce jednotlivých sítí – znalost jejich datových modelů 

Digitalizace mapových podkladů a papírové dokumentace všeho druhu
- mapy katastru nemovitostí, územně plánovací dokumentace, stavební dokumentace, v případě digitalizace katastrálních map zajištěna vazba na databáze katastru nemovitostí

Vytyčení vlastnické hranice pozemku zakreslené v katastrální mapě se provádí na základě existující měřické dokumentace a dalších podkladů převzatých z katastrálního úřadu. Lomové body se v terénu vyznačí způsobem předepsaným vyhláškou č. 26/2007 Sb. § 88. (plastové mezníky, ocelové hřeby atd.). S vytyčenou hranicí musí být seznámeni všichni vlastníci parcel pro které je vytyčená hranice společná. Svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice mohou tito vlastníci vyjádřit ve vytyčovacím protokolu, který je následně uložen v dokumentaci katastrálního úřadu.ytyčení hranice pozemku. Vytyčení vlastnické hranice pozemku zakreslené v katastrální mapě se provádí na základě existující měřické dokumentace a dalších podkladů převzatých z katastrálního úřadu. Lomové body se v terénu vyznačí způsobem předepsaným vyhláškou č. 26/2007 Sb. § 88. (plastové mezníky, ocelové hřeby atd.). S vytyčenou hranicí musí být seznámeni všichni vlastníci parcel pro které je vytyčená hranice společná. Svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice mohou tito vlastníci vyjádřit ve vytyčovacím protokolu, který je následně uložen v dokumentaci katastrálního úřadu. Vytyčení vlastnické hranice pozemku zakreslené v katastrální mapě se provádí na základě existující měřické dokumentace a dalších podkladů převzatých z katastrálního úřadu.
Lomové body se v terénu vyznačí způsobem předepsaným vyhláškou č. 6/2007 Sb. § 88. (plastové mezníky, ocelové hřeby atd.). S vytyčenou hranicí musí být seznámeni všichni vlastníci parcel pro které je vytyčená hranice společná. Svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice mohou tito vlastníci vyjádřit ve vytyčovacím protokolu, který je následně uložen v dokumentaci katastrálního úřadu.

Vytyčení vlastnické hranice pozemku zakreslené v katastrální mapě se provádí na základě existující měřické dokumentace a dalších podkladů převzatých z katastrálního úřadu. Lomové body se v terénu vyznačí způsobem předepsaným vyhláškou č. 26/2007 Sb. § 88. (plastové mezníky, ocelové hřeby atd.). S vytyčenou hranicí musí být seznámeni všichni vlastníci parcel pro které je vytyčená hranice společná. Svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice mohou tito vlastníci vyjádřit ve vytyčovacím protokolu, který je následně uložen v dokumentaci katastrálního úřadu.

 

RYCHLÝ KONTAKT

Ing.Pavel Dobeš - geodetické práce 

 IČO 63949946

Pondělí až pátek 8:00 - 18:00
KANCELÁŘ - Praha 9 Kbely
                       Úlibická 1134/1d
Schůzky v kanceláři dopředu sjednávejte na tel : 603983332 !! 
 
email :dobesp@email.cz
           geodet.dobes@seznam.cz

mobil : 603 983 332


 

VÝZVA KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU = REVIZE KATASTRU

Dostali jste výzvu od katastrálního úřadu odstranit nesoulad v katastru nemovitostí ? Převážně se jedná o požadavek doměření stavby na vašem pozemku a zhotovení geometrického plánu . Pro objednání zaměření a zhotovení geometrického plánu volejte 603 983 332 nebo zde objednejte

Více na letáku ČUZK

Zpřesnění hranic

Předejděte sporům se sousedy!! - Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku!!

 

 

 
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
http://www.geodetickeprace.com studio spokojeného a zdravého bydlení - geodetické práce ve stavebnictví a katastru nemovitostí -